Logo WinePlanet Logo Corner Logo vino.sme.sk
 

Pravidlá súťaže Vyhraj domácu vinotéku

1. Usporiadateľ a cieľ súťaže

Usporiadateľom propagačnej spotrebiteľskej súťaže s názvom „Vyhraj domácu vinotéku“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť CORNER SK spol. s r.o., so sídlom Krížna 12, 811 07 Bratislava, IČO 31377971, zapísaná v oddiel Sro, vložke číslo 7477/B registra Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „spoločnosť“).

Cieľom organizovania uvedenej súťaže je zviditeľnenie a propagácia internetového obchodu www.wineplanet.sk, produktov spoločnosti a odmenenie zákazníkov.

Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“) a súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov.

2. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 24. 9. 2014 do 24. 10. 2014 (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

3. Podmienky účasti v súťaži a účastníci súťaže

Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) môže byť výhradne fyzická osoba – občan – ktorá má v deň uskutočnenia objednávky viac ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia sú zo súťaže vylúčení. Súťaže sa nemôžu zúčastniť ani zamestnanci spoločnosti a ich blízke osoby.

Účastník súťaže súčasne udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, súhlasí so znením pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel.

Podmienkou na zapojenie sa do žrebovania je uvedenie e­mailového kontaktu súťažiaceho, na ktorom bude výherca kontaktovaný.

4. Mechanizmus súťaže a výhry

Podmienkou účasti súťažiaceho v súťaži je registrácia a úplné vyplnenie súťažného formulára, ktorý je k dispozícii na stránke www.vyhrajvinoteku.sk. Prihlásením do súťaže – vyplnením všetkých polí v súťažnom formulári – sa súťažiaci zaraďuje do žrebovania o hlavnú výhru – drevený stojan na víno (vinotéku) a vína v hodnote 1 000 € (slovom jedentisíc eur) a to v podobe 2 kusov darčekových poukážok uplatniteľných na úhradu produktov v internetovom obchode www.wineplanet.sk).

Každý súťažiaci má právo zapojiť sa do súťaže prostredníctvom jednej, jedinečnej emailovej adresy. V prípade podozrenia, že sa ten istý súťažiaci registruje do súťaže prostredníctvom viacerých emailových adries, vyhradzuje si spoločnosť právo tieto hlasy a adresy účastníka zo súťaže odstrániť a anulovať ich vplyv na celkový priebeh súťaže.

Po skončení súťaže prebehne žrebovanie spomedzi súťažiacich.

Výherca z účastníkov súťaže bude vyžrebovaný najneskôr dňa 27. 10. 2014 do 12.00 hod. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom e­mailovej adresy, ktorú zadal v súťažnom formulári.

Výhra zo súťaže podlieha dani z príjmov fyzických osôb v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 písm. i) a § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovi spolu s výhrou bude spoločnosťou písomne oznámená hodnota výhry v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

5. Osobné údaje

Súťažiaci sa zapojením do súťaže dobrovoľne poskytuje spoločnosti osobné údaje (ďalej len „osobné údaje“) a udeľuje súhlas v zmysle platných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov k spracúvaniu osobných údajov za účelom vykonávania marketingových činností spoločnosťou. Súčasne súhlasí s využitím svojej e­mailovej adresy za účelom doručovania informácií komerčnej komunikácie od spoločnosti. Súhlas sa poskytuje na dobu neurčitú a tento môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom písomného oznámenia o odvolaní doručeného spoločnosti.

6. Osobitné ustanovenia

Spoločnosť si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž alebo jej pravidlá. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie spoločnosti konečné a záväzné. Ak sa spoločnosť dozvie, že súťažiaci na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, spoločnosť bude oprávnená vylúčiť takéhoto súťažiaceho zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Spoločnosť nie je zodpovedná za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia súťaže.

Spoločnosť nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacim alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Spoločnosť nie je zodpovedná za kuriérske služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sama. Spoločnosť nie je zodpovedná za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a kuriérskou prepravou na adresu výhercu. Zásielky sú počas kuriérskej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku kuriérskej služby. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie spoločnosti konečné a záväzné.

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 23. 9. 2014.

Zdieľaj medzi svojich priateľov